5 galleries you definitely should visit

0 comments Fun

Major museums and galleries are great. Easy to find and always have something to suit your taste. Smaller galleries not so much. You need some local experts to identify those worthy of your valuable time. We present five private art galerries, which will always have some refreshing works to be seen.

Do dużych muzeów i galerii łatwo trafić, informacje o nich są łatwo dostępne i co do zasady zawsze znajdzie się w nich coś dla siebie. W przypadku mniejszych, często prywatnych galerii sytuacja się komplikuje. Przedstawiamy pięć galerii, które niezmiennie trzymają poziom, a każda z nich z jakiegoś powodu jest warta odwiedzenia!

Galeria Foksal

One of the most important galleries and artistic institutions in Warsaw. Created in 1966 by artists such as Tadeusz Kantor or Henryk Stażewski, Foksal Gallery was always part of the artistic Avantgarde. From the very beginning up till now the gallery has been consequent in realizing the formula of strict cooperation with artists, not only through organizing exhibitions but in their activity in general. For example the interior design and the typography the gallery has been using were designed by artists related to the gallery with Tadeusz Rolke, Christian Boltanski, Koji Kamoji, Anselm Kiefer and Leon Tarasewicz among them.

UL. Foksal 1/4
Opening hours:
Monday—Wednesday, Friday: 12:00—18:00
Thursday: 12:00—19:00
http://www.galeriafoksal.pl/

Jedna z najważniejszych galerii i jednocześnie instytucji artystycznych w Warszawie. Powołana do życia w 1966 roku m.in. przez takich artystów jak Tadeusz Kantor, czy Henryk Stażewski od początku szła w awangardzie wobec głównego nurtu sztuki. Od założenia po dziś dzień konsekwentnie realizuje formułę ścisłej współpracy z artystami nie tylko przy organizacji wystaw ale i w prowadzeniu działalności w ogóle – na przykład jej wystrój wnętrz i typografia, którą się posługuje, zostały zaprojektowane przez związanych z nią artystów. Współpracowali z nią między innymi Tadeusz Rolke, Christian Boltanski, Koji Kamoji, Anselm Kiefer i Leon Tarasewicz.

UL. Foksal 1/4
Godziny otwarcia:
Poniedziałek—Środa, Piątek: 12:00—18:00
Czwartek: 12:00—19:00
http://www.galeriafoksal.pl/

Leica 6×7 Gallery Warszawa

Leica 6×7 Gallery Warsaw commonly known simply as “Leica Gallery” is a young gallery placed in the former headquarters of the Polish People’s Republic Censorship Office, which today remained as a small department store with a good vibe, presenting itself as an alternative to big shopping centers and exclusive boutiques. As suggested in the name it’s activity is focused on contemporary photography. Leica Gallery cooperates with most important polish photographers and promotes their work.

ul. Mysia 3, II piętro
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela: 12:00 – 18:00
http://warsaw.leica-gallery.pl/

Leica 6×7 Gallery Warszawa znana szerzej jako po prostu „Leica Gallery” to młoda galeria z siedzibą w dawnym budynku peerelowskiej cenzury a dziś klimatycznym domu handlowym, reklamującym się, jako alternatywa dla wielkich centrów handlowych i ekskluzywnych sklepów. Jak sama nazwa wskazuje jej przedmiotem zainteresowania jest fotografia współczesna. Współpracuje z częścią najważniejszych polskich fotografików współczesnych i promuje ich twórczość.

ul. Mysia 3, II piętro
Godziny otwarcia:
Monday – Saturday: 10:00 – 20:00
Sunday: 12:00 – 18:00
http://warsaw.leica-gallery.pl/

Galeria Fibak

This little gallery belongs to one of the most known polish art collectors and probably the most recognized polish tennis player in the world — Wojciech Fibak. It is placed in an outbuilding of the Academy od Fine Arts in Warsaw and displays contemporary polish artworks from the collection of the Gallery’s owner. The exhibition changes around every two months.

ul. Krakowskie Przedmieście 5
Opening hours:
Monday- Friday: 11:00 – 19:00
Saturday: 11:00 – 16:00
http://www.galeriafibak.com.pl/

Nieduża galeria jednego z najbardziej znanych polskich kolekcjonerów sztuki i wciąż najbardziej znanego polskiego tenisisty na świecie – Wojciecha Fibaka. Znajduje się w oficynie przy bramie warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i prezentuje prace artystów, z kolekcji polskiej sztuki współczesnej jej właścicieli. Ekspozycja zmienia się średnio raz na dwa miesiące.
Krakowskie Przedmieście 5
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 11:00 – 19:00
Sobota: 11:00 – 16:00
http://www.galeriafibak.com.pl/

Galeria Porczyńskich (officially known as Museum of John Paul II Collection)

The most controversial and forgotten art collection in Warsaw. It was created in the end of the 80’s and the beginning of the 90’s and has immediately captured public’s attention with artist’s names such as Dürer, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Van Gogh and Renoir. The funders, Zbigniew and Janina Porczyński — poles living in Great Britain — wanted to compensate for Warsaw’s loss of artworks during World War II and, as they declared themselves, to support the spiritual revival of the polish nation. For this purpose, with good intentions but also with a lack of expertise they have sacrificed some part of their fortune to buy around 450 artworks which they did in a short period of time. They have dedicated their collection to Jean Paul II and displayed the exhibition in Warsaw.

However, the collection has quickly started to arouse controversy among experts. It turned out that the authorship of many of the paintings is not confirmed and in the best-case scenario they come from specific artist’s environments or their times and in the worst case they appeared to be more or less professional forgeries.

The owners, demotivated and embittered, haven’t allowed any specialist art examination and the collection despite being placed in a picturesque building in Warsaw’s city center has been almost forgotten nowadays.

Najbardziej zapomniana i kontrowersyjna kolekcja sztuki w Warszawie. Kiedy na przełomie lat 80. i 90. pojawiła się w stolicy, wzbudzała wielkie zainteresowanie, przyciągając tłumy nazwiskami takich malarzy jak Dürer, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Van Gogh czy Renoir. Fundatorzy, małżeństwo Porczyńskich – Polaków mieszkających na stałe w Wielkie Brytanii – zamierzało zrekompensować Warszawie utracone w trakcie II Wojny Światowej dzieła sztuki i, jak deklarowali, swoim darem wesprzeć odrodzenie duchowe narodu. W tym celu, przy najlepszych chęciach lecz braku wiedzy specjalistycznej, poświęcając znaczną część swego majątku, w krótkim czasie zgromadzili 450 dzieł sztuki, które zadedykowali Janowi Pawłowi II i wystawili w Warszawie.

Kolekcja jednak szybko zaczęła wzbudzać kontrowersje wśród specjalistów. Okazało się, że autorstwo wielu obrazów jest niepotwierdzone i w najlepszym wypadku mogą pochodzić z kręgu określonych mistrzów lub ich epoki, a w gorszym być mniej lub bardziej sprawnie wykonanymi falsyfikatami.

Zniechęceni i rozgoryczeni właściciele prac nie wyrazili jednak zgody na specjalistyczne badania obrazów, a kolekcja, mimo że umiejscowiona w malowniczym budynku w centrum Warszawy została niemal zapomniana.

Plac Bankowy 1
http://mkjp2.pl/

Fundacja “Archeologia Fotografii”

The Gallery is part of the Archeology of Photography Foundation, the activity of which goes way beyond the walls of it’s seat where the exhibition space is placed. The Foundation is focused on publishing archival photographer’s work, initiating artistic projects, archival research and more. Long story short, they dig into archives and rediscover new, unknown and forgotten photographies of well-known as well as anonymous artists, giving the contemporary public unexpected views on the esthetic of the past.

ul. Andersa 13, the entrance to the office and to the gallery next to the staircase VII
Opening hours:
Monday, Thursday, Friday: 11:00-17:00
Tuesday, Wednesday: 11:00-19:00

http://faf.org.pl/

Galeria fundacji, której działalność zdecydowanie wybiega poza mury jej siedziby, w której ma swoją przestrzeń wystawową. Zajmuje się m.in. upublicznianie spuścizn po fotografach oraz inicjowaniem projektów artystycznych i badawczych na bazie archiwów. Krótko mówiąc szperając w archiwach i docierając do nowych, wydobywa na światło dzienne często nieznane lub zapomniane fotografie artystów zarówno uznanych jak i anonimowych, odkrywając przed współczesną publicznością nieoczekiwane spojrzenia i estetykę z przeszłości.

ul. Andersa 13, wejście do biura i galerii obok klatki VII
Godziny otwarcia
poniedziałek, czwartek, piątek: 11:00-17:00
wtorek, środa: 11:00-19:00

http://faf.org.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *